Logo

Scientific Advisory Committee

Ashay Karpe
President

Arun Chandrasekharan
Vice President

Vikash Talreja
Secretary

Bharat Bhosale

Sampada Dessai

Jaydeep Ghosh

Swarna Bindu Banarjee

Kushal Gupta

Nikhil Pande

Rushabh Kothari

Chandrakanth MV

Dr. Vijay Patil